Conditii de inchiriere si concesionare a pajistilor publice | Stiri Agrobroker

Ministerul Agriculturii a publicat modelele de contracte de concesiune/inchiere a pajistilor.

MADR impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au elaborat un proiect de Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor.

Documentul stabileste continutul-cadru al contractelor de concesiune, respectiv de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor si care sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare prevazute la art. 3 lit.b) si d) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si precizari specifice exploatarii pajistilor.

Modelele de contract de concesiune, respectiv de inchiriere prezentate in proiecul de ordin prevad ca predarea-primirea obiectului concesiunii/inchirierii se efectueaza pe baza de proces-verbal in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, proces-verbal care devine act aditional al acestuia.

Modelele de contract includ si categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar/locatar in derularea concesiunii/inchirierii si conditiile utilizarii acestora.

In ambele modele de contracte se precizeaza si ca obiectivele concedentului (cel care da in concesiune)/locatorului (cel care da spre inchierere pajistea) sunt:

a) mentinerea suprafetei de pajiste;

b) realizarea pasunatului rational pe grupe de animale si pe tarlale, cu scopul mentinerii calitatii

covorului vegetal;

c) cresterea productiei de masa verde pe ha pajiste.

Contractele de concesiune/inchiriere pot fi incheiate pe maxim 5 ani si pot fi prelungite maxim 2,5 ani in cazul concesiunii, respectiv maxim 5 ani, in cazul inchirierii

Potrivit documentului, durata concesiunii este de maxim 5 ani, iar contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

In cazul inchirierii, durata este tot de 5 ani, insa contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult durata sa initiala, tinand cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste si alte asemenea.

Pretul de concesiune/inchiriere a pajistii nu poate depasi 50% din valoarea masei verzi/ha, calculata in functie de pretul mediu stabilit de Consiliul Judetean

Pretul concesiunii, respectiv al inchirierii pajistilor din domeniul public se stabileste in lei/ha/an, fara a depasi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculata in functie de pretul mediu stabilit de Consiliul Judetean. Redeventa totala anuala (nr. ha x pret pe ha) va fi platita prin ordin de plata in contul primariei sau in numerar la casieria primariei, in doua transe, de 30% si 70%, conform datelor inscrise in contract, cu penalizari de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii contractului.

Drepturile si obligatiile partilor

1. Drepturile concesionarului/locatarului:

a) de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa pajistile care fac obiectul contractului de concesiune/inchiriere

2. Drepturile concedentului/locatorului:

a) sa inspecteze suprafetele de pajisti concesionate/inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar/locatar, numai cu notificarea prealabila si in conditii stabilite prin contract;

b) sa predea pajistea concesionarului/locatarului, indicandu-i limitele, precum si inventarul existent pe baza de proces-verbal;

c) sa solicite utilizatorului situatia lucrarilor realizate cu valoarea exacta a acestora si devizul aferent, conform legislatiei in vigoare;

d) sa-si dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de concesionar/locatar pe pajiste;

e) sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre concesionar/locatar pe pajiste si sa confirme prin semnatura executarea acestora.

3. Obligatiile concesionarului/locatarului:

a) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce fac obiectul contractului;

b) nu poate subconcesiona/subinchiria bunurile care fac obiectul contractului. Subconcesiunea pentru pajistile aflate in proprietate publica se face cu respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr.54/2006.

In cazul inchirierii, subinchirierea totala sau partiala este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Cu acordul scris al locatorului, locatarul poate sa cesioneze contractul de inchiriere sotului care participa la exploatarea bunurilor inchiriate sau descendentilor sai majori.

c) sa plateasca redeventa/chiria la termenul stabilit;

d) sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;

e) sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile, de la vanzarea animalelor sau a unora dintre acestea, in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;

f) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat/inchiriat.

g) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale;

h) sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita;

i) sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii;

j) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de apa, de fertilizare, anual;

k) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

l) sa restituie concedentului/locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune/inchiriere prin ajungere la termen;

m) sa restituie concedentului/locatorului suprafata de pajiste ce face obiectul contractului, in conditii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;

n) sa plateasca 30% din prima de asigurare.

4. Obligatiile concedentului/locatorului:

a) sa nu il tulbure pe concesionar/locatar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune/inchiriere.

b) nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune/inchiriere, in afara de cazurile prevazute expres de lege.

c) este obligat sa notifice concesionarului/locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului/locatarului.

d) sa constate si sa comunice concesionarului/locatarului, orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului.

Modelele de contracte din proiectul publicat de Ministerul Agriuculturii mai includ si clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre parti, precum si prevederi privind raspunderea contractuala.

Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor de acest gen de catre autoritatile competente, mai prevede proiectul.

Documentul mai prevede si ca printre situatiile in care un contract de concesiune inceteaza este pasunatul altor animale decit cele inregistrate in RNE sau in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent/locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.

Modelele complete de contracte se gasesc pe site-ul Ministerului Agriculturii la sectiunea Transparenta: Proiecte de acte normative.

Legatura directa.

Sursa: Agroinfo.ro

Alte stiri din aceeasi categorie